ALGEMENE VOORWAARDEN BOUW / VERBOUW

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder Altech Klussen:

AKS – Altech Klussen en Keukens
Van Drielstlaan 65
9744 EW  Hoogkerk

KvK: 57093199

Opdrachtgever:

de wederpartij van Altech Klussen

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Altech Klussen en een opdrachtgever waarop Altech Klussen deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
  2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Altech Klussen, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3. Offertes

 1. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd.
  2. De door Altech Klussen gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Altech Klussen is slechts aan offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.
  3. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4. Voorrijkosten

Altech Klussen rekent voorrijkosten, tenzij schriftelijk is afgeweken.

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Altech Klussen zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
  2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Altech Klussen het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
  3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Altech Klussen aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Altech Klussen worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Altech Klussen zijn verstrekt, heeft Altech Klussen het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten tegen de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
  4. Altech Klussen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Altech Klussen is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor hem kenbaar behoorde te zijn.
  5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Altech Klussen de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 6. Contractsduur; uitvoeringstermijn

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
  2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Altech Klussen derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 7. Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aanpassen.
  2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Altech Klussen zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
  3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal Altech Klussen de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
  4. Indien een vast honorarium is overeengekomen, zal Altech Klussen daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 8. Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 9. Intellectueel eigendom

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden behoudt Altech Klussen zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet.
  2. Alle door Altech Klussen verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Altech Klussen worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
  3. Altech Klussen behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 10. Opzegging

Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste 1 maand in acht te nemen.

Artikel 11. Ontbinding van de overeenkomst

 1. De vorderingen van Altech Klussen op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
  • a] na het sluiten van de overeenkomst aan Altech Klussen ter kennis gekomen omstandigheden geven Altech Klussen goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
  • b] indien Altech Klussen de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
  2. In de genoemde gevallen is Altech Klussen bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Altech Klussen schadevergoeding te vorderen.

Artikel 12. Gebreken; klachttermijnen

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 5 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 10 dagen na publicatie of oplevering van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Altech Klussen.
  2. Indien een klacht gegrond is, zal Altech Klussen de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
  3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Altech Klussen aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 16.

Artikel 13. Honorarium

 1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2, 5 en 6 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 6 van dit artikel.
  2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW.
  3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Altech Klussen, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
  4. Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
  5. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan twee weken zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
  6. Indien Altech Klussen met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Altech Klussen niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. Altech Klussen mag prijsstijgingen doorberekenen, indien Altech Klussen kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijv. lonen.

Artikel 14. Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen twee dagen na factuurdatum, op een door Altech Klussen aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
  2. Na het verstrijken van 7 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
  3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van Altech Klussen en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Altech Klussen onmiddellijk opeisbaar zijn.
 2. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 3. Opdrachtgever zal aan Altech Klussen de gevraagde aanbetalingen voldoen zoals schriftelijk afgesproken in de offerte dan wel opdrachtbevestiging indien onderstaande van toepassing is:
  a] Er voor opdrachtgever maatwerk goederen worden besteld
  b] Er voor opdrachtgever meer dan 500 euro aan goederen besteld dienen te worden
  c] De totaalsom voor de opdracht meer dan 1000 euro omvat
  6. In geval van een aanbetalingen zal de hoogte hiervan nimmer lager zijn dan de hoogte van de kosten van de bestelde (maatwerk) goederen.

Artikel 15. Incassokosten

 1. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever verschuldigd:
  • a] over de eerste € 3.000,- 15%
  • b] over het meerdere tot € 6.000,- 10%
  • c] over het meerdere tot € 15.000,- 8%
  • d] over het meerdere tot € 60.000,- 5%
  • e] over het meerdere 3%
  2. Indien Altech Klussen aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 16. Aansprakelijkheid

 1. Indien Altech Klussen aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:
  • De aansprakelijkheid van Altech Klussen, voor zover deze door zijn aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
  2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Altech Klussen beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
  3. In afwijking van hetgeen hierboven in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorarium gedeelte.
  4. Altech Klussen is nimmer aansprakelijk voor gevolg schade in elke vorm.
  5. Altech Klussen is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door (tijdelijk) niet (optimaal) functioneren van datacommunicatie op (delen van) het zogenaamde world wide web (www).
  6. Altech Klussen is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door werkzaamheden aan of met onderdelen welke bij beschadiging niet meer emotioneel of financieel vervangbaar of leverbaar blijken.

Artikel 17. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Altech Klussen geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Altech Klussen niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Altech Klussen worden daaronder begrepen. Ook het niet (optimaal) functioneren van (delen van) het zogenaamde world wide web (www) worden daaronder begrepen.
  2. Altech Klussen heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Altech Klussen zijn verbintenis had moeten nakomen.
  3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Altech Klussen opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Altech Klussen niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
  4. Indien Altech Klussen bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 18. Geschillenbeslechting

De rechter in de woonplaats van Altech Klussen is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Altech Klussen het recht zijn wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 19. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Altech Klussen en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 20. Vindplaats van de voorwaarden

De actuele Algemene voorwaarden zijn op onze website te vinden.